Seminarium Wing Tsun Kung-Fu Polska i Wu De - Katowice 12-13.05.2018-1

Seminarium Wing Tsun Kung-Fu Polska i Wu De – Katowice 12-13.05.2018-1