Si-Kung Marek Stefaniak

Marek Stefaniak, który w bieżącym roku 2020 skończy 70 lat, jest żywą legendą polskich sztuk walki. Prekursor Wing Tsun Kung-Fu w przekazie Mistrza Leung Tinga w Polsce. Pierwszy główny instruktor Leung Ting Wing Tsun w naszym kraju, posiadacz 12. stopnia uczniowskiego (tzw. stopnia przedmistrzowskiego) za czasów pierwszej polskiej fali Wing Tsun. We współpracy z kilkoma innymi entuzjastami udało mu się wziąć w 1983 roku udział w seminarium Si-Jo Leung Tinga w Zagrzebiu, w byłej Jugosławii, podczas którego zaprosił Si-Jo do Polski.

Marek Stefaniak, who will celebrate his 70th birthday in this year 2020, is a living legend of Polish martial arts. The precursor of Wing Tsun Kung-Fu according to the Master Leung Ting’s lineage in Poland. The first chief instructor of Leung Ting Wing Tsun in our country, owner of the 12th student grade in times of the first, Polish Wing Tsun wave. In cooperation with a bunch of other enthusiasts, in 1983, he succeeded in participating in a Si-Jo Leung Ting’s seminar in Zagreb, former Yugoslavia, during which he invited Si-Jo to Poland.

Pierwsze seminarium z Mistrzem Leung Tingiem w Warszawie odbyło się na jesieni w 1984 roku. Za „starych czasów” było to jedyne seminarium z udziałem głowy naszej linii przekazu. Si-Kung miał okazję podczas niego brać lekcje prywatne od Si-Jo Leung Tinga (sławna, „tajemna” lekcja w pokoju hotelowym, podczas której jako pierwszy Polak poznał średnio zaawansowaną formę Wing Tsun, czyli Chum Kiu). Blisko związany i bardzo zaprzyjaźniony ze śp. jugosłowiańskim (serbskim) Mistrzem Milanem Prosenicą, który odwiedzał Polskę raz na kilka miesięcy, prowadząc zajęcia głównie dla instruktorów. Si-Kung prowadził przez wiele lat regularne zajęcia w Warszawie w studenckim klubie przy Politechnice Warszawskiej (dzisiejszy budynek Riviery Remont). Wykształcił kilku instruktorów, między innymi Artura Rychtę, któremu po swojej rezygnacji przekazał rolę głównego instruktora w Polsce. O Si-Soku Arturze Rychcie więcej materiałów tutaj, a o Jego wizycie w jednej z naszych szkół można poczytać tutaj.

The first seminar with Master Leung Ting in Warsaw took place in autumn 1984. In „the old times”, that was the only seminar in Poland with the head of our lineage. Si-Kung had then the opportunity to learn privately from Si-Jo Leung Ting (the famous, secret” lesson in a hotel room, then he, as the first Polish, learnt the middle-advanced form of Wing Tsun, which is Chum Kiu. Closely connected, having a friendly relation with the late Yugoslavian (Serbian) Master Milan Prosenica, who was visiting Poland once per few months, teaching mostly the instructors. Si-Kung was teaching for many years on regular basis in Warsaw at a student club, belonging to Warsaw University of Technology (today’s Riviera Remont building). He had educated few instructors, among others, Artur Rychta, who passed the Poland chief instructor title on after gaving up his own training. About Si-Sok Artur Rychta more details can be found here, and about His visit in one of our schools here.

Krótko po Jego odejściu rozpadło się pierwsze, nieformalne polskie zgrupowanie Wing Tsun Kung-Fu, a Si-Kung zajął się na długie lata kobudo, w czym również osiągnął bardzo wysoki poziom oraz tytuł mistrza. Pod koniec roku 2019, dzięki kontaktom naszego przyjaciela, również jednego z prekursorów i pionierów sztuk walki w Polsce,  Vo Su Ryszarda Jóźwiaka (Viet Vo Dao, Vo Vi Nam, Kem Vo Combat, Jiu Jitsu, instruktor służb mundurowych), nawiązany został kontakt między Nim a Si-Fu Marcinem Błaszakiem. „Stara miłość nie rdzewieje”, a głęboko zakorzeniona w sercu miłość do Wing Tsun tym bardziej, dlatego od tamtej pory, po 30-letniej przerwie Si-Kung znowu stał się aktywnym praktykiem i odkrywa Wing Tsun na nowo, ciesząc się z tego i dzieląc z nami swoją wiedzą i swoimi wspomnieniami z czasów „ćwiczenia za żelazną kurtyną”.

Short after he left, the first informal Polish community collapsed and Si-Kung started for many years his kobudo training, in which he reached high-level skills as well as the title of kobudo master. In the end of 2019, owing to wide contacts of our friend, who is one of pioneers and precursors of martial arts in Poland as well, Vo Su Ryszard Jóźwiak (Viet Vo Dao, Vo Vi Nam, Kem Vo Combat, Jiu Jitsu, military service instructor), a connection between Him and Si-Fu Marcin Błaszak has been established. „The old love doesn’t get rusted”, his love of Wing Tsun, having deep roots in his heart, didn’t rust up either, that is why after 30-year break Si-Kung restarted actively his training and rediscovered Wing Tsun once again, being happy with it and sharing with us his knowledge and memories from the times of „the training behind the iron curtain”.

Poza wyrywkowymi, bardzo ogólnymi informacjami o Marku Stefaniaku w Sieci materiałów znaleźć nie można prawie w ogóle. W środowisku weteranów polskich sztuk walki znany jest przede wszystkim jako świetny technik, człowiek, który nade wszystko kocha ciężki trening, podczas którego się nie oszczędza, oraz wielki entuzjasta sztuk walki w ogóle. Oprócz roli protoplasty Wing Tsun w Polsce odegrał również dużą rolę w rozwoju polskiego karate. Cieszy się olbrzymim szacunkiem i sympatią całego polskiego środowiska sztuk walki. Poniżej archiwalny artykuł Jego autorstwa opublikowany w magazynie „Wojownik” (numer 4/92).

Only some limited, scattered information about Marek Stefaniak can be found in the Internet. In the circles of Polish martial-art veterans , he is well-known first of all as a great technician and the man who loves at most tough training, during which he doesn’t spare himself, as well as a great enthusiast of martial arts at all. He is not only the protoplast of Wing Tsun in Poland, but also has played a significant role as one of the Polish karate founders. He is widely respected and loved in the entire Polish martial art community. Below, an article, whose author is he himself, from the magazine „Warrior” (no. 4/92).

Poniżej okładka magazynu Wojownik (numer 4/92), w którym ukazał się artykuł Si-Kunga Marka Stefaniaka, oraz krótka prezentacja technik Wing Tsun w wykonaniu Si-Kunga i Jego wówczas najbardziej zaawansowanego ucznia Si-Soka Artura Rychty.

Below, cover of the Warrior magazine (no. 4/92), where the article of  Si-Kung Marek Stefaniak was published, as well as short Wing Tsun technique demonstration, performed by Si-Kung and then His most advanced student Si-Sok Artur Rychta.

Zanim Si-Kung rozpoczął swój trening Wing Tsun Kung-Fu pod okiem Si-Paka Milana Prosenicy i Mistrza Leung Tinga, ćwiczył przez długie lata karate. Leszek Drewniak i Marek Stefaniak są pierwszymi czarnymi pasami karate w Polsce. Poniżej krótka wzmianka o tym w międzynarodowym magazynie „Black Belt” (nr 4/1973), gdzie na stronie 12 skrótowo opisana jest przez Romana Sachera historia ówczesnego polskiego karate a Marek Stefaniak jest wymieniony obok śp. Mistrza Leszka Drewniaka jako jeden z dwóch pierwszych czarnych pasów w Polsce.

Long before Si-Kung started his Wing Tsun Kung-Fu training under guidance of Si-Pak Milana Prosenica and Master Leung Tinga, he practiced for many years. Leszek Drewniak and Marek Stefaniak are the first karate black belts in Poland. Below a short note about that in the international „Black Belt” magazine (no. 4/1973), where on its page 12 the history of Polish karate has been described briefly by Roman Sacher, and Marek Stefaniak is mentioned next to late Master Leszek Drewniak as one of two first black belts in Poland.

Zmień swoje życie ćwicząc Kung-Fu !

Sztuka walki dla wszystkich niezależnie od płci i wieku.

DOŁĄCZ